تمرین مباحث ویژه
فایل: یاسمن سلطانلوتمرین مباحث ویژه
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
تمرین معدل
فایل: 2021_12_06_19_05_14
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
python project _ AVG
فایل: project-15azar
حجم: 10 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
میانگین و معدل کلاسی و تکی
فایل: Screenrecorder-2021-12-06-14-09-10-398(0)
حجم: 18 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
محاسبه معدل کل
فایل: InShot__
حجم: 51 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
حافظی
فایل: ZOOM0003_TrLR
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
حافظی
فایل: ZOOM0002_TrLR
حجم: 59 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
حافظی
فایل: 210511_1538
حجم: 121 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵